Skrot modtages gerne såfremt du har et CVR-nr.

Kontakt H.J. Hansen kundeservice på tlf. 63 10 91 00.

 

 

 

 

 .

.

         

Politik om samfundsansvar (CSR)
for H.J. Hansen Genvindingsdivisionen
Politikken om samfundsansvar for H.J. Hansen Genvindingsdivisionen har til formål at
• integrere virksomhedens kultur og forretningsgrundlag
• sikre, at aktiviteter i alle dele af virksomhedens værdikæde indrettes på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi
• medvirke til bevarelsen af fremtidens ressourcer gennem genvinding af materialer og herunder især jern og metal
For at integrere CSR i forretningen har H.J. Hansen Genvindingsdivisionen valgt at tilslutte sig FN’s initia-tiv for private virksomheder og organisationer, Global Compact. Global Compact har til formål at fremme bæredygtig udvikling af samfundet baseret på 10 internationalt anerkendte principper inden for arbejds-tager- og menneskerettigheder, miljø og antikorruption.
For at være på forkant med udviklingen inden for både arbejdsmiljø og miljø skal virksomheden på hver af disse områder være certificeret efter internationalt anerkendte standarder.
Politikken om samfundsansvar er paraply-politik for en række relevante delpolitikker og indsatsområder og opdeles i:
• Miljøpolitik
• Arbejdsmiljøpolitik
• Code of Conduct
Politikken om samfundsansvar er gældende for hele H.J. Hansen Genvindingsdivisionen og den udgør den overordnede ramme for arbejdet med CSR. Den henvender sig både til medarbejderne i H.J. Hansen Genvindingsdivisionen og til virksomhedens interessenter, som herigennem kan orientere sig om formål og strategi for CSR.
Direktionen i H.J Hansen Genvindingsdivisionen er øverste ansvarlige for CSR arbejdet. Direktionens op-gave er, at
• udvikle og vedligeholde politikken og strategien inden for alle aspekter af samfundsansvar i sam-arbejde med den øvrige forretning
• tage initiativ til nye CSR relaterede aktiviteter
• udarbejde en årlig redegørelse om samfundsansvar i henhold til årsregnskabsloven.


Direktionen Odense, den 2. januar 2017

Download  |  CSR politik