Se Conduct folder

Baggrund

HJHansen Recycling Group A/S er en af Nordeuropas førende genvindingsvirksomheder for jern- og metalskrot og beslægtede materialer. Vi stræber konstant efter, at alle aktiviteter i vores værdikæde er indrettet, så vi håndterer udfordringer indenfor miljø- og klimamæssige forhold, medarbejderforhold og sociale forhold, menneskerettigheder og antikorruption korrekt.Vi betragter mennesker og miljø som centrum for vores forretning og forædler genanvendelige materialer til salgbare produkter – med respekt for miljø og mennesker.

Via vores recycling-processer fremmer HJHansen Recycling A/S den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og skaber grundlaget for begrænsning i anvendelse af råstoffer, forebyggelse af forurening, minimering af affald og energiforbrug. Med hjælp fra vores leverandører og kunder, stræber vi efter at nå så høj sporbarhed i indkøb og afsætning som muligt.

Denne Code of Conduct gælder for alle selskaber i HJHansen

Recycling Group A/S og er spilleregler for den måde, hvorpå vi driver forretning. Hermed ønsker HJHansen Recycling Group A/S at sikre, at social og miljømæssig ansvarlighed får en central ­placering i vores relationer til kunder og leverandører.
HJHansen Recycling Group A/S betragter alle kunder og leverandører, der har en aftale eller kontrakt med HJHansen Recycling Group A/S, som samarbejdspartnere omfattet af denne Code of Conduct. Hvis en ekstern eller intern interessent blive bekendt med forhold, der ikke er i overensstemmelse med denne Code of Conduct, kan dette rapporteres direkte til HJHansen Recycling Group A/S’ ­administrerende direktør (www.hjhansen.dk).

Lovgivning

Vores samarbejdspartnere skal overholde gældende international, national og lokal lovgivning, bestemmelser og branchestandarder. I denne sammenhæng tillægges specielt WEEE- og BAT-direk­ti­verne, miljø- og affaldslovgivningen samt underliggende bekendtgørelser særlig vægt.

Såfremt der sker væsentlige ændringer hos vores samarbejds­partnere ift. godkendelser og tilladelser, forventer vi at HJHansen Recycling Group A/S holdes orienteret.

Medarbejderforhold og menneskerettigheder

Vi garanterer alle medarbejdere arbejdsvilkår og muligheder i overensstemmelse med de betingelser og den praksis, som er gældende lokalt, uden skelnen eller forskelsbehandling på grund af race, køn, alder, nationalitet, graviditet, sygdom, religion, seksuel orientering, medlem af fagforening eller politisk tilhørsforhold. Det samme forventes af vores samarbejdspartnere.

Vi støtter International Labour Organizations (ILO) retningslinjer om børnearbejde. Det samme forventes af vores samarbejds­partnere. Det betyder at:

 • Alle ansatte er fyldt 13 år.
 • Ansatte mellem 13 og 15 år kun udfører let arbejde.
 • Forældre til ansatte mellem 13 og 15 år, eller som er
  omfattet af undervisningspligten, oplyses om arbejdet og de forhold, som arbejdet udføres under.
 • Minimumsalderen for fuldtidsbeskæftigede er 15 år
  (eller 14 år hvor det er tilladt efter lokal lovgivning i overensstemmelse med ILO-undtagelsen for udviklingslande).
 • Ansatte under 18 år ikke udfører farligt arbejde eller
  arbejde om natten.
 • Alle lærlinge på virksomheden er over 15 år og arbejder som led i deres uddannelse.

Vi støtter og respekterer vores medarbejderes ret til forenings­frihed og deres ret til at forhandle løn- og ansættelsesvilkår kollektivt. Det samme forventes af vores samarbejdspartnere.

Vi fordømmer enhver brug af tvangsarbejde og accepterer ikke nogen form for vold eller trusler på arbejdspladsen. Det samme forventes af vores samarbejdspartnere.

Vi accepterer ikke nogen form for propaganda (politisk, religiøs eller tilsvarende) på arbejdspladsen. Det samme forventes af vores samarbejdspartnere.

Vi anser Code of Conduct for en integreret del af ansættelsen i HJHansen Recycling Group A/S og alle medarbejdere har fået udleveret vores Code of Conduct og den nyeste version er altid tilgængelig på www.hjhansen.dk. Medarbejderne er forpligtede til at sætte sig ind i og efterleve det regelsæt, som Code of Conduct foreskriver. Vi forventer, at relevante medarbejdere hos vores samarbejdspartnere er bekendte med og efterlever denne Code of Conduct.

Sundhed og sikkerhed

Vi tilstræber et sundt og sikkert arbejdsmiljø, så risikoen for ulykker og arbejdsskader for både medarbejdere og besøgende minimeres. Det samme forventes af vores samarbejdspartnere.

Vi overholder arbejdsmiljøloven. Det samme forventes af vores samarbejdspartnere.

Vi udarbejder APV’er (Arbejdspladsvurderinger) og tager de bedst mulige forholdsregler mod ulykker og arbejdsbetingede
sygdomme. Det samme forventes af vores samarbejdspartnere. Vi tilbyder undervisning og tilsikrer, at medarbejderne har information om og er uddannet i sundhed, sikkerhed og korrekt udførsel af deres arbejde. Det samme forventes af vores sam­arbejdspartnere.

Vi registrerer og følger op på ulykker og tilløb til ulykker for løbende at forbedre indsatsen for sundhed og sikkerhed.

Klima- og Miljøbeskyttelse

Via vores recycling-processer fremmer HJHansen Recycling A/S den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og skaber grundlaget for begrænsning i anvendelse af råstoffer, forebyggelse af for­urening, minimering af affald og energiforbrug.

Vi tilstræber en løbende forbedring af produktionsteknologier og arbejdsprocesser, med henblik på at minimere den samlede klima- og miljøbelastning.

Vi overholder nationale regler og love samt internationale ­stan­darder for klima- og miljøbeskyttelse.

Vi tager, i produktionsprocessen, størst muligt hensyn til lokal­samfundet gennem begrænsning af støj, lugtgener og udledningen af spildevand mv.

Vi registrerer hændelser og tilløb til hændelser inden for miljøområdet med henblik på løbende at forbedre indsatsen inden for klima- og miljøbeskyttelse.

Vi tilskynder til, at transport af varer foregår med størst muligt hensyn til den afledte miljøpåvirkning.

Vi tilbyder kunder, leverandører og andre interessenter rådgivning og hjælp i forbindelse med indsamling, behandling og genanvendelse af jern- og metalskrot samt affald til nye værdifulde ressourcer og energi.

Vi tilser, at handel med jern- og metalskrot samt affald sker på en sikker og forsvarlig måde i overensstemmelse med såvel ­nationale som internationale regler og love.

HJHansen Recycling Group A/S’ samarbejdspartnere skal i videst muligt omfang understøtte cirkulær økonomi gennem data og digitalisering ved at sikre sporbarhed og dokumentation.

Ved køb af varer eller komponenter til genbrug eller forberedelse til genbrug, skal HJHansen Recycling Group A/S’ samarbejdspartnere være særligt opmærksomme på, hvilken betydning varen har i forhold til fortrængning. Det betyder, at der skal foretages en dokumenteret vurdering af, at den proces den udskiftede vare undergår, ikke betyder at genbruget reelt har en negativ indvirkning på miljøet.

Markedsadfærd, korruption og bestikkelse

Vi går ind for fri og fair konkurrence og indgår ikke i drøftelser eller aftaler med konkurrenter eller forretningsforbindelser om markedsdeling, karteldannelse eller lignende konkurrencebegrænsende aktiviteter.

Vi yder under ingen omstændigheder bestikkelse eller beslægtede ydelser med henblik på at fremme virksomhedens interesser.

Vi stiller samme høje krav og standarder for vores kunder, leve­ran-dører og øvrige interessenter, som for vores egne aktiviteter. Ved evaluering af samarbejdspartnere indgår en vurdering af deres evne til at leve op til vores Code of Conduct.

Vi er indstillet på at opsige samarbejdet med enhver kunde, leverandør eller interessent som bryder reglerne i vor Code of Conduct.

Kommunikation

Vi tilstræber en åben og konstruktiv dialog med alle virksom­hedens interessenter.

Vi tilstræber en åben og konstruktiv dialog mellem alle virksom­hedens medarbejdere.

Audit (Besøg)

Vi forbeholder os muligheden for at inspicere og kontrollere samarbejdspartnere for at sikre overholdelse af denne Code of Conduct.

Vi skal kunne opnå adgang til anlæg og processer hos vores samarbejdspartnere. Adgangen vil være aftalt forinden.

Vi forbeholder os ret til at besøge samarbejdspartnere årligt med henblik på evaluering ift. overholdelse af Code of Conduct, herunder kravet til dokumentation i forhold til rapportering omkring præstationer i forhold til genanvendelse, nyttiggørelse og deponi af oparbejde fraktioner modtaget fra HJH.

Hvis en inspektion på stedet afslører, at Code of Conduct ikke overholdes, vil vi indgå i en konstruktiv dialog med den pågældende samarbejdspartner for at forbedre forholdene.

Ring eller skriv

HJHansen kan med vores store knowhow rådgive dig og din virksomhed om de bedste løsninger. Kontakt os, så kan vi gennem en tæt dialog give dig et skræddersyet tilbud.

  Designed by fingerspitz*